Showing all 11 results

Màng PE khổ lớn

Màng PE khổ lớn là màng đôi. Có các khổ 1.5m, 2m, 2.5m , 3m. Được sử dụng trong thị trường như: Trong xây dung (Lót đổ bê tông sàn, bê tông lót…). Dùng cho nông nghiệp. Dùng che hàng hóa lấy ánh sáng. Độ dày từ 3dem – 20dem

Màng PE khổ lớn (nilon)

Màng PE 3dem – 1.5m

Màng PE khổ lớn (nilon)

Màng PE 3dem-2m

Màng PE khổ lớn (nilon)

Màng PE 5dem – 2.4m

Màng PE khổ lớn (nilon)

Màng PE 5dem – 2m

Màng PE khổ lớn (nilon)

Màng PE 7dem – 2.4m

Màng PE khổ lớn (nilon)

Màng Pe 7dem – 2m

Màng PE khổ lớn (nilon)

Màng PE 8dem – 2.4m

Màng PE khổ lớn (nilon)

Màng PE 8dem – 2m

Màng PE khổ lớn (nilon)

PE 1

Màng PE khổ lớn (nilon)

PE 2

Màng PE khổ lớn (nilon)

PE 3